Politika i ciljevi

Politika zaštite životne sredine


Voni - M D.O.O. Brus ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2004. Politikom zaštite životne sredine utvrdili smo pravce aktivnosti vezane za zaštitu životne sredine.

Politika zaštite životne sredine je izjava našeg opredeljenja da primenjujemo i poboljšavamo performanse zaštite životne sredine i naše privrženosti njenom očuvanju i kontinualnom poboljšanju.

Zaštita životne sredine je deo naše poslovne politike i ključna vrednost naše organizacije. Osiguravamo da ovakav pristup bude rasprostranjen u celoj organizaciji i nastojimo da elementi zaštite životne sredine budu u potpunosti integrisani u sve poslovne procese. Kontinualno unapređujemo performanse zaštite životne sredine kroz savremeni sistem upravljanja i uspostavljanje opštih i posebnih ciljeva.

Uspostavili smo sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:2004, koji obezbeđuje da:

svi naši poslovni procesi budu rukovođeni principima održivosti i dugoročne brige za životnu sredinu;

svi naši poslovni procesi budu realizovani na način koji obezbeđuje minimalno korišćenje prirodnih resursa i prevenciju zagađenja;

ispunjavamo zakonske zahteve i nastojimo da ih, gde je moguće, prevazićemo kroz proaktivan pristup i praćenje međunarodnih globalnih zahteva;

kroz monitoring i merenje naših performansi, implementaciju dokumentovanih opštih i posebnih ciljeva i redovne provere sistema i procesa, mi smo u stanju da demonstriramo da kontinualno poboljšavamo performanse po pitanju zaštite životne sredine;

imamo zaposlene kompetentne i odgovorne za ostvarivanje performansi zaštite životne sredine kojima smo privrženi.

Najviše rukovodstvo daje punu podršku ostvarivanju Politike zaštite životne sredine. Politika će biti revidirana, po potrebi, nakon svakog godišnjeg preispitivanja sistema menadžmenta zaštitom životne sredine od strane rukovodstva. Promovisanje mera za ispunjavanje zahteva sistema menadžmenta zaštitom životne sredine je zadatak svih zaposlenih.

Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju unapređenja znanja i kompetentnosti zaposlenih u pogledu veze njihovih aktivnosti i životne sredine, a samim tim i poslovanja Voni - M D.O.O. Brus. Otvoreno i iskreno komuniciramo o Politici sa zaposlenima i svim zainteresovanim stranama.

Politika zaštite životne sredine koja važi na svim našim lokacijama, istaknuta je na ulazima i na vidnim mestima Voni - M D.O.O. Brus i obavezujuća je za sve zaposlene.

Politika zdravlja i bezbednosti na radu


Voni - M D.O.O. Brus ispunjava sve zahteve sistema menadžmenta zdravljem i bezbednosti na radu u skladu sa zahtevima standarda OHSAS 18001:2007.

Politika zdravlja i bezbednosti na radu je zvanična izjava našeg opredeljenja i privrženosti zaštiti i kontinualnom unapređenju zdravlja i bezbednosti na radu.

Politikom zdravlja i bezbednosti na radu utvrdili smo pravce aktivnosti vezane za uspostavljanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu. Voni - M d.o.o. Brus je privržen ostvarivanju politike zdravlja i bezbednosti na radu.

Zaštita i unapređenje zdravlja i bezbednosti na radu su deo naše poslovne politike i predstavljaju ključne vrednosti naše organizacije. Kontinualno unapređujemo performanse zaštite zdravlja i bezbednosti na radu kroz savremeni sistem upravljanja i uspostavljanje ciljeva.

Uspostavili smo sistem menadžmenta zaštitom životne sredine, usaglašen sa zahtevima standarda ISO 14001:2004, koji obezbeđuje da:

da svi naši poslovni procesi budu realizovani na način koji osigurava zdravlje i bezbednost zaposlenih i drugih zainteresovanih strana na koje naši procesi mogu da utiču;

prevenciju povreda i bolesti povezanih sa radom;

usaglašenost sa važećim zakonskim zahtevima i drugim zahtevima sa kojima smo se saglasili; ispunjavamo zakonske zahteve i nastojimo da ih, gde je moguće, prevaziđemo kroz proaktivan pristup i praćenje međunarodnih globalnih zahteva;

praćenje novih trendova upravljanja rizikom, kroz izučavanja stručne literature, učešće na seminarima i stručnim skupovima iz oblasti zdravlja i bezbednosti na radu, informisanja preko interneta, kako bismo znanje stečeno ovim putem implementirali u sistem menadžmenta zdravljem i bezbednosti na radu;

uvođenje pristupa planskog upravljanja rizikom po zdravlje i bezbednost na radu koji zahteva planiranje i predviđanje mogućnosti pojave rizika, a zatim usvajanje onih aktivnosti kojima se na najbolji način kontroliše mogući rizik;

uspostavljanje procedure, održavanje infrastrukture, opreme i sistema rada, rukujemo, skladištimo i obavljamo transport artikala, predmeta i hemikalija na način koji je bezbedan i bez rizika po bilo koju osobu;

kroz monitoring i merenje naših performansi, implementaciju dokumentovanih ciljeva i redovne provere sistema i procesa, mi smo u stanju da demonstriramo da kontinualno i dugoročno poboljšavamo performanse zaštite zdravlja i bezbednosti na radu;

da imamo zaposlene kompetentne i odgovorne za realizaciju procesa na bezbedan način u skladu sa zakonskim zahtevima i propisanim procedurama.

da su zaposleni obučeni i odgovorni za obavljanje procesa na bezbedan način u skladu sa propisanim procedurama koje vode ka prevenciji i eliminaciji profesionalnih oboljenja i povreda na radu. Zaposleni moraju da koriste ličnu zaštitnu opremu, primenjuju kontrolne mere i o tome izveštavaju. Putevi kretanja na radnim mestima moraju biti bezbedni po bilo koju osobu.

Promovisanje mera za ispunjavanje zahteva sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu je zadatak rukovodstva na svim nivoima. Najviše rukovodstvo daje punu podršku ostvarivanju politike zdravlja i bezbednosti na radu. Politika će biti redovno preispitivana i po potrebi revidirana.

Sprovodimo permanentno obrazovanje i obuku u cilju unapređenja znanja i kompetentnosti zaposlenih. Otvoreno i iskreno komuniciramo o politici sa zaposlenima i svim zainteresovanim stranama.

Politika zdravlja i bezbednosti na radu koja važi na svim našim lokacijama, istaknuta je na ulazima i na vidnim mestima Voni - M D.O.O. Brus. Politika je obavezujuća za sve zaposlene.

Opšti i posebni ciljevi zaštite životne sredine


Voni - M D.O.O. Brus je definisao opšte i posebne ciljeve zaštite životne sredine u funkciji ispunjenja Politike zaštite životne sredine i poboljšanja uticaja na životnu sredinu.

Opšti cilj: povećati efikasnost upotrebe i održanja resursa

Poseban cilj: ostvariti zadate vrednosti indeksa unapređenja indikatora životne sredine do kraja 2014. godine

Opšti cilj: uspostaviti sistem za efektivno i efikasno upravljanje otpadom, njegovo ponovno korišćenje i reciklažu

Poseban cilj: obezbediti pravilno postupanje sa otpadom do kraja 2014. godine

Poseban cilj: smanjiti stvaranje otpada za 5% do kraja 2014. godine u odnosu na prethodnu

Opšti cilj: poboljšati spremnost za reagovanje u slučaju vanrednih situacija koje mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredinu i obezbediti preventivno delovanje kroz redovno sprovođenje kontrola nad operacijama

Poseban cilј: implementirati planove reagovanja u vanrednim situacijama i sprovesti obuku zaposlenih za reagovanje u vanrednim situacijama do kraja 2014. godine

Poseban cilj: identifikovati i striktno primeniti kontrole nad svim operacijama koje mogu da imaju negativan uticaj na životnu sredine do kraja 2014. godine

Opšti cilj: uticati na svest korisnika, zaposlenih i javnosti o prednostima primene ekološki čistih tehnologija za preradu voća uz obezbeđenje standardnog kvaliteta proizvoda

Poseban cilј: intenzivirati aktivnosti promocije zdravih proizvoda dobijenih primenom ekološki čistih tehnologija tokom 2014. godine

Opšti cilj: učiniti odgovornost prema zaštiti životne sredine delom svakodnevnog rada

Poseban cilj: obezbediti upoznavanje zaposlenih sa konceptom i principima održivog razvoja

Poseban cilj: razviti i implementirati program obrazovanja za zaštitu životne sredine

Poseban cilj: obezbediti učešće zaposlenih na seminarima posvećenim pitanjima zaštite životne sredine i održivog razvoja

Poseban cilj: ohrabrivati zaposlene na aktivno učešće u razvoju sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, svojim predlozima za poboljšanje performansi zaštite životne sredine

Opšti cilj: poboljšati usaglašavanje sa zakonskim i ostalim zahtevima iz oblasti zaštite životne sredine

Poseban cilj: implementirati proaktivno i lako pretraživanje zakonskih i ostalih zahteva iz oblasti zaštite životne sredine i obezbediti pravovremenu analizu i pokretanje mera ka usaglašenosti sa istim.

Ciljevi bezbednosti i zdraljva na radu

Voni - M D.O.O. Brus ima za cilј obezbeđivanje potpune bezbednosti zaposlenih i svih zainteresovanih strana koje su u vezi sa poslovnim procesima, definisanjem i realizacijom sledećih cilјeva bezbednosti i zdravlјa na radu:

Podići svest svih zaposlenih o hazardima i rizicima na poslu kroz obrazovanje i obuku;

Definisati i implementirati procedure i radna uputstva koja se odnose na bezbedan rad i na korišćenje zaštitne opreme;

Održavati i poboljšavati redovnu kontrolu i zamenu zaštitne opreme u skladu sa relevantnim zakonskim zahtevima. Zameniti svu dotrajalu zaštitnu opremu, opremu kojoj je istekao rok korišćenja i obezbediti svu neophodnu zaštitnu opremu tokom 2014. godine;

Osposobiti sve zaposlene u narednih godinu dana za reagovanje u vanrednim situacijama, kroz kontinualno sprovođenje obuka, vežbi za reagovanje i simulacija vanrednih situacijaSprovoditi redovne, prethodne, periodične, preventivne i ciljanje zdravstvene preglede;

Obezbediti striktno poštovanje svih mera zaštite bezbednosti i zdravlja na radu od strane zaposlenih i drugih zainteresovanih strana koje su u vezi sa poslovnim procesima Voni - M D.O.O. Brus; evidentirati i pravovremeno reagovati u slučaju nepridržavanja propisanih mera zaštite

Pobolјšati usaglašavanje za zakonskim i drugim zahtevima iz oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu, identifikacijom, pravovremenom distribucijom i analizom relevantnih zahteva i proaktivnim pokretanjem mera u cilјu usaglašavanja sa istim

Obezbediti i unaprediti kompetentnost, svest i odgovornost prema oblasti bezbednosti i zdravlјa na radu zaposlenih i drugih zainteresovanih strana, u svakodnevnom radu, kroz permanentno interno i eksterno obrazovanje, obuku i proveru kompetentnosti i motivisanje zaposlenih na aktivno učešće u razvoju sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu.